Vårvintersång 481-500

481.

 

 1. Inte längre gäster

Är vi inför Gud

men ett folk av präster.

Kristi egen brud

är vi från trons

och dopets  stora stund,

templet Anden bygger

upp på apostlars grund.

 

 1. Kristus är den hörnsten

Gud i templet lagt.

Allt på honom vilar,

Och på korsets makt.

Genom hans kraft

skall templet växa opp,

Tecknet för vår frälsning

och för all världens hopp.

 

 1. Genom Kristus fogas

vi i templet in,

i den Andens byggnad

Fadern vigt till sin.

Närvarons plats

På hopplöshetens jord:.

Här är Herren nära,

väntar vid nådens bord.

 

 1. Kristus Jesus kommit

hit med bud om fred.

Fred för vän och främling

kom med Sonen ned.

Genom hans namn

kan vi få nalkas Gud,

genom Krisi offer

och i hans renhets skrud.

 

Ef. 2:17-22

Mel. Sv. ps. 204 Kornet har sin vila 

 

 

482

 

 1. Himlens gryningsljus

fyller kyrkans hus.

Evighet med tiden blandas,

själen lever och kan andas.

Bördorna lyfts av,

sänks i dopets grav.

 

 1. Denna plats är till

just för dig som vill

finna Gud, få tro och mogna.

Han är här bland sina trogna

med sitt goda ord

och sin vänskaps bord.

 

 1. Det som Herren ger

här är mycket mer

än vad Mose kunde tänka,

när han såg Guds moln sig sänka.

Här är mer ändå

än på krubbans strå.

     

 1. Detta är Guds höjd.

Längtan, tro och fröjd

här med helig bävan enas.

I försoningsblodet renas

vi och blir ett hus

för Guds väsens ljus.

 

Mel. Sv. ps. 284  Ord av evighet….

 

 

483

 

 1. O meningsfulla blomstertid,

du har ditt mål i höstens frid,

när sommarns blommor fröar.

Och fröet bär till än ett år

det liv som inte ens förgår,

då vinterns skyar snöar.

 

 1. I frukt och bär och litet frö

finns livet gömt. Det får ej dö,

det budet först blev givet

åt mänskan, och det gäller än

för henne och för skapelsen:

Allting är till för livet.

 

 1. Vår ungdom är som sommarn kort,

den går som blomstertiden fort

och har som blomman mening.

Det är att föra vidare

vad man och kvinna har att ge

i kärlekens förening.

 

 1. Att tjäna livet är den lott

vi människor av Gud har fått,

att vara livet trogna.

Vi skall bli liv för nya år,

för evighetens friska vår

skall våra liv få mogna.

 

Mel. Sv.ps. 200 I denna ljuva…

 

 

484.

 

 1. Genom öde rymder

virvlar tom planet.

Varför? Vad skall hända?

Fadern svaret vet.

Allting har en mening,

gåtan har ett svar

hos den Gud som alltid

är och varit har.

 

 1. I hans hjärta svaret

finns, en enfödd Son.

Meningen och planen

kommer utifrån.

Allting har…

 

 1. Ljus från himlen strålar

som ett kärlekssvar,

och när Herren ropar

lyser solen klar.

Allting har…

 

 1. Havet viker undan,

örter går i blom.

Djur i solen leker,

dygnen växlar om.

Allting har…

 

 1. Utav lera formar

Gud en härlig kropp.

Anden föder livet,

människan står opp.

Allting har…

 

 1. Som en bild av Faderns

kärlek står de där,

Adam och hans Eva

Faderns avbild är.

Allting har…

 

 1. Genom dem skall livet

ständigt strömma ut

dit där kärleksljuset

inte fanns förut.

Allting har….

 

 1. Faderns Son är planen,

han är meningen.

och i honom finner

varje mänska den.

Allting har….

 

 1. Faderns plan blev fullföljd,

när hans hjärtas Ord

människa bland mänskor

blev på sargad jord.

Allting har…

 

 1. I vårt liv skall planen

också ta gestalt,

när i våra hjärtan

Faderns Son blir allt.

Allting har….

 

Mel.  Sv.ps. 359 Jesus, jag dig älskar 

 

 

485

 

 1. Gud är född i nattens grotta

och vår sång går dit med dem,

som i tidig juldagsotta

söker mänskans rätta hem:

Verklighet i världens dröm,

Fasthet mitt i tidens ström.

 

 1. Gud har ifrån änglavärlden

stigit i vår vardag ut,

och i trofasthet han är den

trogen intill tidens slut.

Därför finns det hopp om frid

mitt i världens orostid.

 

 1. Glädje, lycka, ljus han hade

i sin himmels höga höjd,

ändå som ett barn han lade

sig i krubban, helt förnöjd.

Brodershjärtat honom drev,

när ett barn för oss han blev.

 

 1. Låt oss söka, låt oss finna

Faderns stora ödmjukhet.

Låt oss söka för att vinna

tro på Sonens trofasthet.

Denna morgon är den stund

Gud förvandlar hjärtats grund.

 

 1. Krubbans barn idag vill reda

sig i hjärtats djup ett bo

och från själens inre breda

ut sitt rikes hopp och tro.

Världens tömmar i hans hand

strama styr mot glädjens land.

 

Mel. Sv. ps. 129  Och det hände…

 

 

486

 

 1. När sommarns fält till mognad går,

vi bärgar in den skörd vi får

av Herren. Åkern ger en pant

att löftet om hans nåd är sant.

 

 1. Ännu ett år sköt grödan opp

med nya krafter för vår kropp,

men själens åkrar väntar än

på själafödans skördemän.

 

 1. Det finns långt mer än någon vet

av insikt, tro, barmhärtighet

i det som under många år

har mognat där Guds Ande sår.

 

 1. I bön och sång och vittnesbörd

har kristenlivets rika skörd

fått samla kraft av Andens ljus,

om än den växt på magert grus.

 

 1. Den skörden är mer värdefull

än åkerns gröda, fördenskull

har vi ett härligt uppdrag fått

att bärga in vad Anden sått.

 

 1. En sådan skörd bevaras i

det hjärtats rum, dit bara vi

och Anden vägen vet, men sen

som Josef ger vi ut av den.

 

Mel. Sv.ps. 73  Vi till ditt altarbord

 

 

487

 

 1. Den rätte ägaren till allt

är Gud, och vad han har befallt

är liv och hälsa för den jord

han skapade med livets Ord.

 

 1. Det Ordet är hans käre Son.

Det Ordet kommer vi ifrån.

Det har ur intet kallat ut

allt, som fanns till i Guds beslut.

 

 1. Och därför är det livets lott

att ära Gud, för livet fått

från honom allt. Att leva rätt,

det är att ge som han har gett.

 

 1. Att själv av livets gåvor ta

till egen konsumtion och ha

sig själv till centrum är att gå

den väg, som döden vandrar på.

 

 1. Men liv för världens Skapare,

ett liv som Guds förvaltare

är vägen där från jaget fri

jag kan Guds avsikt trogen bli.

    

Luk. 16: 1-13

Mel. Sv.ps. 73 Vi till Guds ….

 

 

488

 

 1. Att tjäna Herren är den lott

vi människor som gåva fått,

att ge av gåvorna han gett

och gå de vägar han berett.

 

 1. De bästa stunderna vi fått

var när oss någon gjorde gott,

och bakom mänskors godhet fanns

den godhet, som är bara Hans.

 

 1. Men underbarare ändå

är att i livet möta få

Guds godhet i hans Sons gestalt,

en godhet, som omsluter allt.

 

 1. Den största mening livet får

ur tjänst hos denna godhet går.

Det är att visa godhet där

Guds Son fördolt bland mänskor är.

 

 1. Han väntar på oss i de små,

som valt att vid hans sida stå.

Dem ingen riktigt räknar med

är de, där Sonen sänkt sig ned.

 

 1. Ta mot dem med en öppen famn

som gåvor, i hans eget namn.

Det är Guds Son du möter då

och Fadern når du bara så.

 

Luk. 9: 46-48

Mel. Sv.ps. 593: Bevara, Gud, vårt fosterland

 

 

489

 

 1. Änglar, ni som sjunger där

bara ljus och glädje är,

kom ihåg allt gott och stort

Anden i sin Kyrka gjort.

 

 1. Sjung om barnens friska tro,

om de vuxnas trygga ro

genom tron på Faderns Son,

ge åt det er lovsångs ton.

 

 1. Sjung om ungas glada mod,

om martyrers liv och blod.

Gör till sång vad visa män

tänkt om Gud i himmelen.

 

 1. Änglar, ni har ton och ord

åt det tysta på vår jord.

Allt det goda, sköna vi

aldrig såg, besjunger ni.

 

 1. Hjälp oss också tro och se

att er väldiga armé

redo vid vår sida står

när för Gud till kamp vi går.

 

 1. Sjung, ni änglar, och en gång

är vi med i himlens sång.

Låt idag vår lovsångs ljud

blandas med er sång hos Gud.

 

 1. Om vår psalm just nu är svag

ser vi fram emot den dag,

då vår röst skall klinga med

i er sång om Herrens fred.

 

Mel. Sv. ps. 6 Lova Gud i himmelshöjd

 

 

490

 

 1. Kyrkans Herre, låt din klocka

ifrån Sveriges kyrktorn nå

in till alla hem och locka

många att dig möta få.

 

 1. Låt din klockas sång påminna

oss att vi är mer än vi

med vårt eget mod kan vinna

och av egen kraft förbli.

 

 1. Klockorna skall hoppfullt klinga

över ödsligt förstadstorg

och din faderskärlek ringa

in i ensamhet och sorg.        

 

 1. Dina klockors klang låt höras

genom stadstrafikens brus,

så att jäktade beröras

av en ton från nådens hus.

 

 1. Över glesbygder och stränder

låt idag din klockas ton

bli den röst, som många vänder

till att söka dig och tron

 

 1. Med en föraning av tonen

ifrån tidens slutfanfar

kallar klockorna till Sonen

allt vad Fadern skapat har.

 

Mel. Sv. Ps. 86 O Guds kärlek…

 

    

491

 

 1. Kristus måste växa till.

Vad han är och vad han vill,

måste bli mitt jag alltmer,

allt mitt eget vissna ner.

 

 1. Kristus måste växa till.

Jag skall bli som ett sigill,

värmt av Anden, få hans bild,

bli som Jesus, stark och mild.

 

 1. Kristus måste växa till.

Jag vill söka mig intill

platsen, där han döljer sig

och i kärlek väntar mig.

 

 1. Kristus måste växa till.

Hjärtat vet vad Anden vill,

att mitt gamla trista jag

blir allt mindre varje dag.

 

 1. Jesus, bli du själv alltmer

vad jag tänker, vill och ser.

Ta i mig alltmer gestalt.

Bli min glädje, bli mitt allt.

 

Efter Theodor Fliedners valspråk Christus muss wachsen

Mel. Sv.ps. 444 Mycket folk

 

 

492

 

 1. Jesus är Herren –

bara tre små ord

räcker att förvandla

himmel, hav och jord.

I de tre små orden

livets kraft är gömd.

Genom de tre orden

dödens makt är dömd.

Jesus är Herren –

bara tre små ord

räcker att förvandla

himmel, hav och jord.

 

 1. Jesus är Herren –

Det är allt i tron.

Det är liv med Fadern

och hans käre Son.

Det är Andens under,

när en mänska tror

att allting i världen

av Guds Son beror.

Jesus är Herren –

Det är allt i tron.

Det är liv med Fadern

och hans käre Son.

 

 1. Jesus är Herren –

det är allt och nog

för att övervinna

den, som oss bedrog.

Med de orden segrar

än Guds vänners mod,

och de orden kostar

oss martyrers blod.

Jesus är Herren –

det är allt och nog

för att övervinna

den, som oss bedrog.

 

 1. Jesus är Herren –

så skall vi till sist

höra alla säga

inför Herren Krist.

Under skam och bävan

skall förföljare

stämma in i Kyrkans

trosbekännelse:

Jesus är Herren!

Så skall vi till sist

höra alla säga

inför Herren Krist.

 

Mel. Sv.ps. 17 Ge Jesus äran…    

 

 

493

 

Jesus ber:

 

 1. Käre Fader, gör till ett

dem, som du åt mig har gett.

Låt dem växa till alltmer

i den kraft vår kärlek ger.

 

 1. Du i mig och jag i dig,

jag i dem och de i mig –

det är tecknet på den fred

du från himlen sänker ned.

 

 1. Allt din kärlek gav åt mig

gav jag dem som nåd från dig.

All din härlighet och makt

har i deras liv jag lagt.

 

 1. När de helt har blivit ett

med den enhet du berett,

är det mitt i splittringstid

tecknet på gudomlig frid.

.

 1. Då skall världens barn förstå

att de mina är också,

Fader, älskade av dig

såsom du har älskat mig.

 

Joh. 17: 21-23

Mel. Ps. 444 Mycket folk

 

 

494

 

 1. Var alltid glada

och gör allt till bön,

tacka hela tiden

Gud för bönens lön.

Det är Faderns vilja

i hans ende Son,

som i kärlek ger er

allt som nåd och lån.

Var alltid glada

och gör allt till bön.

Tacka hela tiden

Gud för bönens lön.

 

 1. Släck inte Anden

och profetiskt tal,

men lär er att pröva

och gör så ert val.

Ta emot det goda,

håll er långt ifrån

det som inte hedrar

nåden och Guds Son.

Släck inte Anden

och profetiskt tal,

men lär er att pröva

och gör så ert val.

 

 1. Då skall ni också

i ert liv få se

fridens Gud och Herre

av sin frid er ge.

Ni skall helt igenom

bli förvandlade,

kropp och själ och ande

bli bevarade.

Då skall ni också

i ert liv få se

fridens Gud och Herre

av sin frid er ge.

 

 1. Sist, när han kommer,

skall ni honom se,

från det onda fria

och oskadade.

I sin  Faderns kärlek

han er kallade,

och i trohet skall han

åstadkomma det.

Sist, när han kommer,

Kyrkans Frälsare,

Skall ni honom se,

från det onda fria

och oskadade.

 

1 Tess. 5:16-24

Mel. Sv. Ps. 17 Ge Jesus äran…

 

 

495

 

 1. Tänk, när Gud skall äntligen

vara ibland oss igen

synlig i sin Sons gestalt

och bli erkänd överallt.

 

 1. Då skall allt, som här har skett

och blev ont och falskt och snett

klaras upp och redas ut,

så att allt blir rätt till slut.

 

 1. Allt det goda, som blev glömt

och det vackra, som blev gömt

skall hans glada ögon se

och en rik belöning ge.

 

 1. Har det onda än sig klätt

i en dräkt av lag och rätt,

skall det avklätt, i sin skam

inför domarn föras fram.

 

 1. Utrett, avdömt blir till slut

allt, som nu ser trassligt ut.

Mera rättvist än vi drömt

blir det då av Gud bedömt.

 

 1. Och där nåd på jorden var

står den dagen nåden kvar.

Häpna de benådade

får i domen nåden se.

 

 1. Då är Kristus ännu mer

den de älskar, tror och ser,

och med honom skall de få

långt mer än de hoppats på.

 

Mel. Sv. Ps. 31a  Låt oss glada och i tro…

 

 

496

 

 1. Fader, ge mig nåd att tro.

Slå emellan oss en bro

utav löften och mig ge

gåvan att i dem dig se.

 

 1. Jesus, ge mig av ditt hopp.

Låt förväntan växa opp,

vissheten att det är du,

som är Herren här och nu.

 

 1. Ande, ge mig kärleken,

så att jag kan ge av den,

går den väg du leder mig

och i allt blir ett med dig.

 

1 Kor. 13: 13

Mel. Sv.ps. 444 Mycket folk…

 

 

497

 

 1. Var har Jesus nu sitt hem?

Är det kanske ibland dem,

där hans namn man länge hört,

och där han sig ofta rört?

 

 1. Eller är han hellre med,

där man gärna sitter ned,

för att lyssna till vad han

om Guds vilja säga kan?

 

 1. Det är där sitt hem han ser,

där man Gud sin vilja ger,

inte vill Guds vilja bli

men Guds vilja växer i.

 

 1. Så är det och skall förbli;

Jesus är idag, där vi

är bland människor, som hör

Jesus och Guds vilja gör.

 

 1. Där han är, finns trons miljö,

och där spirar Ordets frö

till en planta, växer opp,

blir till kärlek, tro och hopp.

 

Mark. 3: 31-35

Mel. Sv. Ps. 6 Lova Gud…

 

 

498

 

 1. Se på brudens stolthet,

se hur glad hon är

för att äga honom,

som hon fått så kär.

Så skall allt skapat

glädjas över Gud,

stå där i sin skönhet,

strålande som brud.

 

 1. Se på hennes brudgum!

Detta var hans dröm.

Nu vid hennes sida

Står han, stark och öm.

Så skall vår Herre

se på skönheten,

som blir uppenbar i

hela skapelsen..

 

 1. Glädjen hos en brudgum

och hans stolta brud

är en glimt av glädjen

på den dag, då Gud

sluter för alltid

Kyrkan i sin famn

och på hennes panna

tecknar ömt sitt namn.

 

Mel. Sv.ps. 204 Kornet har sin vila

 

 

499

 

 1. Nätet kastas ut.

Intill tidens slut

skall Guds kyrka troget samla

ut ur folken unga, gamla.

Genom varje ras

nätet ständigt dras.

 

 1. Tung och hoppfull är

fångsten nätet bär

ifrån havet emot hamnen

som när en gång frälsarfamnen

barnen lyfte opp

emot ljus och hopp.

 

 1. Och när tidens mått

har till brädden nått,

drages nätet upp på stranden

av den starka skaparhanden

med sin fångst utav

fisk från tidens hav.

 

 1. Då skall änglarna

ut ur nätet ta

allt som dugligt blev i tiden

för den stora himmelsfriden,

alla Kristus nått

och förvandla fått.

 

 1. Änglarna skall se

de förhärdade,

de som inte ville mogna,

inte vara Jesus trogna.

De skall samlas där

allt odugligt är

 

 1. Jesus vill att vi

ivriga skall bli

att förvandlas genom orden

som från himlen når till jorden

och bli mogna här

för Guds glädje där.

 

Matt. 13:47-50

Mel. Sv.ps. 566 Vaka själ och bed

 

 

500

 

 1. Härligt kyrkans klocka ljöd

och till högtid alla bjöd:

Kom till festen hos vår Far!

Här finns plats för en och var.

 

 1. Men när klockan häftigt slog

klangen tystnade och dog.

Sprucken slog den, nästan stum

ljöd den ifrån tornets rum.

 

 1. Sörjande Guds folk förstår:

spräckt är klockan. Den förmår

inte längre ropa ut

kallelsen, dess röst är slut.

 

 1. Då är dags för snabbt beslut:

Klockan måste lyftas ut,

smältas ner i gjuteri,

få en form att stelna i.

 

 1. Snart är klockan åter här

och på nytt dess klanger bär

kallelsen till nattvardsfest,

till det liv oss passar bäst.

 

 1. Så som klockan, så var vi

innan synden hårt slog i

och oss spräckte. Själens malm

lät som gnissel utav halm.

 

 1. Men Guds Andes eld kan än

smälta ner med kärleken,

gjuta om, där tonen flytt

och ge själen klang på nytt.

 

Mel. Sv.Ps  338 Som ett klockspel